EU-DSGVO

Wat is de EU-DSGVO?

De basisgegevensbeschermingsverordening (DSGVO) is een verordening van de Europese Unie.
Het is gepubliceerd op 4 mei 2016, in werking getreden op 24 mei 2016 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018.
De basisverordening inzake gegevensbescherming regelt de verwerking van persoonsgegevens door particuliere ondernemingen en overheidsinstanties in de hele EU. Het doel is de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt. Dit geldt uiteraard ook voor uitgevers van dagbladen, reclametijdschriften en weekbladen.

Het DSGVO vervangt de vorige “Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”.

Volgens de EU-documenten heeft de verordening de volgende benaming:

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de basisverordening inzake gegevensbescherming)

De volledige tekst van de verordening is te vinden op de website van de EU op de volgende link in verschillende talen: EU-DSGVO (externe pagina).

Korte stukken van de gegevensbeschermingsconferentie* (DSK)
Onder de volgende link vindt u de eerder gepubliceerde korte artikelen over de GSGVO op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie.

Citaat van Barbara Thiel, de huidige voorzitter van de DSK en staatscommissaris voor gegevensbescherming in Nedersaksen: “Deze korte documenten dienen als een eerste oriëntatie over de wijze waarop volgens de gegevensbeschermingsconferentie de basisverordening inzake gegevensbescherming in de praktijk moet worden toegepast”.

Korte papieren van deDSK (externe pagina)

*De Conferentie van de onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten van de federale regering en de deelstaten is een vrijwillige vereniging van onafhankelijke officiële gegevensbeschermingsfunctionarissen.

Wat u moet weten
De omschakeling van uw bedrijf naar het DSGVO is een belangrijke taak die niet mag worden onderschat in termen van tijd. U moet minstens één persoon naar uw bedrijf sturen voor een passende verdere opleiding en een intern project opzetten dat intensief met de DSGVO zal omgaan en uw bedrijf op een audit-proof manier zal opzetten. Met name voor dagbladuitgevers en bedrijven die zich bezighouden met loonadministratie, abonnementen, loonadministratie of, in het geval van advertentiekranten, ook gegevens van reclamekrantenuitgevers, resulteren in veel persoonlijke gegevens, die kunnen worden beïnvloed door deze veranderingen in gegevensbescherming.

Hoe helpt HUP?
Wat de software betreft, zal HUP, de software die door onze klanten wordt gebruikt voor dagblad-, advertentie- en weekbladuitgevers en onze softwarekomet voor loonadministratie via patch, worden uitgebreid met functies die u in de dagelijkse praktijk – na de introductie van de DSGVO – helpen om op de vragen van uw eigen klanten te reageren.

Fundamenteel
Het DSGVO breidt het recht van natuurlijke personen uit om strengere eisen te stellen aan bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken, verwerken of opslaan en – indien gewenst – bedrijven en overheden te verplichten gegevens door te geven of te verwijderen en informatie te verstrekken over het type en de inhoud van de opgeslagen persoonsgegevens.

Implementeren of negeren?
Naleving van het DSGVO wordt dringend aanbevolen, aangezien overtredingen kunnen leiden tot zware boetes tot 10 of 20 miljoen euro.

Een globaal overzicht van taken – wat, waar en waarom?
De “toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in de niet-openbare sector” hebben de komende taken samengevat in een tien punten tellend document:

1. de bewustwording te vergroten
2. inventariseren
3. de rechtsgrondslag te onderzoeken
4. bijzondere aandacht te besteden aan de persoonsgegevens van kinderen
5. Gegevensbescherming implementeren door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (“privacy-by-Design” en “privacy-by-Default”).
6. controleer contracten
7. een effectbeoordeling inzake gegevensbescherming uit te voeren
8. het organiseren van rapportage- en raadplegingsverplichtingen
9. de rechten van de betrokkenen en de informatieverplichtingen ten uitvoer te leggen
10. documentatie organiseren

U vindt het document hier als PDF: 10-punts papier (externe PDF)

Belangrijk:
In het kader van het DSGVO moeten bedrijven een volledige lijst van hun verwerkingsactiviteiten opstellen, aangezien bijvoorbeeld ook het bestaan van toestemmingen (art. 7, lid 1), de juistheid van de volledige verwerking (art. 24, lid 1) en de resultaten van de effectbeoordelingen van gegevensbescherming (art. 35, lid 7) moeten worden gedocumenteerd.

Wettelijke kennisgeving:
Alle hier verstrekte informatie is naar eer en geweten vastgesteld en onderzocht. Alle teksten, documenten en referenties zijn echter uitsluitend ter informatie, zijn niet bindend en zonder garantie. Alle links werden gecontroleerd op het moment van publicatie. Een permanente evaluatie van de geldigheid van de links

Trends & Nieuws
Schrijf u nu in op de HUP-nieuwsbrief en mis geen belangrijke informatie, relevante studies en aantrekkelijke wedstrijden meer.

Meer HUP Trends & Nieuws vindt u op Facebook en in onze persruimte.

Phone:
+49 531-28181-0

E-mail:
info@hup.de

Am Alten Bahnhof 4B,
D-38122 Brunswick